Πρακτικό 6ου Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου 2017

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 73

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Ε.Σ. Νο 6/2017

Η οποία έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 16.00 στην έδρα του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.,
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 73 ,ύστερα από πρόσκληση των
μελών του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του ΣΔΙΠ, από τον Προϊστάμενο
του Εποπτικού Συμβουλίου , σε έκτακτη συνεδρίαση για το μήνα Οκτώβριο
2017, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Δέδες Αναστάσιος, Δρόσος Γεώργιος,
Μαρίνης Σπύρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Ουδείς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ο
Προϊστάμενος εκύρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Πρακτικογράφος
ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος κ. Δρόσος Γεώργιος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑΤΑ:

Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του διενεργούμενου
λογιστικού, οικονομικού και διαχειριστικού έλεγχου του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»,
από την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, την οποία αιτείται με το από 04
Οκτ 2017 έγγραφό της.

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας που ζητήθηκε από την
εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ με το από 04 Οκτ 2017 έγγραφό της, για
την ολοκλήρωση του διενεργούμενου λογιστικού, οικονομικού και
διαχειριστικού έλεγχου του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», μέχρι την 15 Δεκ
2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση, το δε
Πρακτικό υπογράφεται ομόφωνα.

Ο Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος Το Μέλος
ΤΣΥ ΤΥ ΤΥ
Α. Δέδες Γ. Δρόσος Σ. Μαρίνης