ΕΕΤΤ: Διασφάλιση των δικαιωµάτων του καταναλωτή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

ΕΕΤΤ: Διασφάλιση των δικαιωµάτων του καταναλωτή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Ο νέος Κανονισµός Γενικών Αδειών, που εξέδωσε η ΕΕΤΤ, καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δίνει έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών και στον έλεγχο των χρεώσεών τους σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός, μεταξύ άλλων, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

  1. Αύξηση προθεσµίας για καταγγελία σύµβασης: Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεσή του ο συνδροµητής για την καταγγελία της σύµβασης αζηµίως, σε περίπτωση µονοµερούς τροποποίησης των συµβατικών όρων ή των τιµολογίων από τον πάροχο.
  2. Έλεγχος υπέρογκων χρεώσεων: Οι συνδροµητές θα µπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασµός υπερβαίνει συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, µε βάση τρεις κατηγορίες επιλογών.
  3. Αποστολή λογαριασµών: Σε όλες τις νέες συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ανανεώσεων των υφιστάµενων συµβάσεων, ο συνδροµητής θα ερωτάτε να επιλέξει εξαρχής εάν επιθυµεί να λαµβάνει τον λογαριασµό σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.
  4. Δωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης βλαβών: Οι συνδροµητές θα µπορούν να καλούν τη γραµµή εξυπηρέτησης βλαβών, που διαθέτουν οι πάροχοι, χωρίς χρέωση από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
  5. Αυτόµατη πίστωση λογαριασµού σε περίπτωση βλαβών: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα δήλωσής της, ο πάροχος θα πιστώνει αυτόµατα τον συνδροµητή, εντός τετραµήνου από την άρση της βλάβης και χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση, µε το τµήµα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Η απαγόρευση της αύξησης του παγίου στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και η ρύθµιση για την αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασµών τίθενται άµεσα σε ισχύ.

Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις θα τεθούν σε ισχύ µετά την πάροδο έξι µηνών, χρόνος που απαιτείται προκειµένου οι πάροχοι να προετοιµαστούν επαρκώς, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους.