ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ”Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία” είναι ο φορέας και διαχειριστής της έκτασης εντός σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.  Ο Συνεταιρισμός διοικείται από τα διοικητικά όργανα βάση του καταστατικού.
Τα όργανα διοίκησης αποτελούν
  1. Η Γενική Συνέλευση
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
  3. To Εποπτικό Συμβούλιο
  4. H ομάδα νομικών
Επίσης με αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης εγγρίνονται, ανάλογα με τις ανάγκες, Τεχνικές Επιτροπές με σκοπό την παροχή βοήθειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  Οι οικονομικές καταστάσεις και εγγεκριμένοι προυπολογισμοί δημοσιεύονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.