Πυρασφάλεια – Καθαρισμός χώρων Ιπποκρατείου Πολιτείας – Διάνοιξη Οδών

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

 
 

Οι αδιάνοικτοι δρόμοι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία