Αποτελέσματα ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2017

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2017

Για τα θέματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας  τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 1Ο :  Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός- Ανακοινώσεις Ενημερώσεις) και απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, δια το έτος 2016

ΝΑΙ

 9

ΟΧΙ

 15

Αποτέλεσμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του για την χρήση 2016.


ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018. Προϋπολογισμός διαχείρισης εσόδων και εξόδων.

ΝΑΙ

 23

ΟΧΙ

 1

Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός διαχείρισης για το 2017.


ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση εργασιών για την επικαιροποίηση της αξίας των έργων υποδομής της ΙΠ (καταγραφή υφισταμένων, υπολειπόμενων και κοστολόγηση ολοκλήρωσης)

ΝΑΙ

 24

ΟΧΙ

 0

Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η δαπάνη για την επικαιροποίηση των μελετών και προϋπολογισμού δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής.


ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση καταβολής σε μέλη του ΣΔΙΠ δαπανών διάνοιξης, διαμόρφωσης, επίστρωσης, κατασκευές πεζοδρομίων αδιάνοικτων οδών ΙΠ υποχρέωσης ΣΔΙΠ, που έχουν πραγματοποιηθεί με έξοδα τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ανά μέτρο και στάδιο κατάστασης)

ΝΑΙ

 14

ΟΧΙ

 10

Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η καταβολή οφειλόμενων.


ΘΕΜΑ 8Ο :

Έρευνα αγοράς, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την κατασκευή και λειτουργία χώρου αναψυχής και αθλοπαιδιών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο παρά τη λίμνη Μπελέτσι.

ΝΑΙ

 21

ΟΧΙ

 3

Αποτέλεσμα: Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την έρευνα.


Προσήλθαν 48, Εψήφισαν 24, Άκυρα ψηφοδέλτια 0