Αποτελέσματα ψηφοφορίας Γ.Σ. 2019

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Γ.Σ. 2019

Για τα θέματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2:  Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός-Ανακοινώσεις και  Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης κατά περίπτωση, για τα έτη που διεξήχθη ο έλεγχος των ορκωτών 2009-2017 και για το 2018
Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Μη απαλλαγή συμβουλίων 2009-2018 μετά από εισήγηση του ΕΣ ΣΔΙΠ αιτιολογημένη με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την περίοδο 2009-2017.


ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Προϋπολογισμού 2020, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων.
Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Έγκριση προϋπολογισμού 2020 (ετήσια εισφορά 100 ευρώ/οικόπεδο κατοικίας)

Σημ. Ο προϋπολογισμός θα επικαιροποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γ.Σ.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση έκτακτης εισφοράς προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες για την έναρξη έργων (Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμπλήρωση Υψομετρικών οδών), καθώς και πραγματοποίηση τμήματος έργων οδοποιίας.
Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Ισοψηφία έκτακτης εισφοράς

ΘΕΜΑ 6: (Σχέδιο – στόχοι και προγραμματισμός ενεργειών για την ανάπτυξη του οικισμού). Αξιοποίηση μεγάλων ΧΕΔ και Έγκριση εκποίησης ενός εμπορικού κέντρου για αξιοποίηση.
Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Έγκριση της αξιοποίησης των 24 ΧΕΔ και εκποίηση ενός Εμπορικού κέντρου (ένα από τα παρακάτω ακίνητα)

1.            Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.  (Ε= 2.856,50 μ2).
2.            Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής. (Ε= 4.740,59 μ2).
3.            Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής. (Ε= 2.756,57 μ2).
4.            Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής. (Ε= 4.157,29 μ2).
5.            Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                           (Ε= 3.165,70 μ2).
6.            Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                            (Ε= 3.000,00 μ2).
7.            Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής. (Ε= 2.306,50 μ2).
8.            Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                           (Ε= 4.173,93 μ2).
9.            Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.  (Ε= 4.047,81 μ2).
10.          Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.  (Ε= 3.091,58 μ2).
11.          Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.  (Ε= 4.114,11μ2).