Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου της Λίμνης Μπελέτσι και για πώληση Χώρων Επαγγελματικής Δραστηριότητας μεγάλης – μικρής επιφανείας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Α. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ή μη, που είναι ταμειακά εντάξει, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου της λίμνη Μπελέτσι με μακρόχρονη ενοικίαση (9+3 χρόνια) για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

    Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1.  Ετήσιο ενοίκιο ως ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας των προσφερομένων ακινήτων (ΟΤ 29 & 31Α συνολικής έκτασης 30.452,07 τ.μ).
 2.   Ποσοστό επί ακαθαρίστων εσόδων από της έναρξης των δραστηριοτήτων σε μηνιαία βάση.

    Πληροφορίες  για το  ιδιοκτησιακό και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης σε κλίμακα 1:500 (εδώ).

Β. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα (οικόπεδα ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού προοριζόμενα για ορισμένο κοινωνικό σκοπό ρητά καθορισμένο από το ρυμοτομικό σχεδιάγραμμα), τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

1)            Ο.Τ.        32           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 5.582,12 μ2).

2)            Ο.Τ.        32Α        Χώρος αναψυχής.                                        (Ε= 6.270,33 μ2).

3)            Ο.Τ.        77           Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.          (Ε= 18.176,72 μ2).

4)            Ο.Τ.        129         Κυρίως κέντρο εμπορικό και διοικητικό.  (Ε= 32.730,85 μ2).

5)            Ο.Τ.        158         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 4.662,88 μ2).

6)            Ο.Τ.        185         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 3.954,53 μ2).

7)            Ο.Τ.        223         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 6.255,51 μ2).

8)           Ο.Τ.         333Α      Χώρος αθλητισμού.                                       (Ε=3.974,96 μ2).

9)           Ο.Τ.         341         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.         (Ε=23.981,02 μ2)

10)         Ο.Τ.        353         Χώρος ψυχαγωγίας.                                       (Ε=8.236,50 μ2).

11)         Ο.Τ.        354         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.          (Ε=27.613,59 ιι2).

Γ. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των έντεκα παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

 1. Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.856,50 μ2).
 2. Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.740,59 μ2).
 3. Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.756,57 μ2).
 4. Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.157,29 μ2).
 5. Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.165,70 μ2).
 6. Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.000,00 μ2).
 7. Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 2.306,50 μ2).
 8. Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                                       (Ε= 4.173,93 μ2).
 9. Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.047,81 μ2).
 10. Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.               (Ε= 3.091,58 μ2).
 11. Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.114,11μ2).

Χάρτης της ΙΠ εδώ

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Δ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 3 Νοεμβρίου  2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση ενοικίασης ή πώλησης.