Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε» προσκαλεί με την παρούσα σε μειοδοτικό διαγωνισμό  κάθε ενδιαφερόμενο, όπως προσέλθει στη διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473 από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την 26 Φεβρουαρίου 2018, τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ και  ΠΕΜΠΤΗ και ώρες από 11.00 πμ. έως 15.00 μμ., για να καταθέσει κλειστή προσφορά που θα αφορά τη Μελέτη Επικαιροποίησης της Έκθεσης της δασοπονικής έκθεσης του Δασολόγου Σπύρου Κίλια του 1939.

1.  Δικαιούχοι Συμμετοχής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην  Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ως εταιρείες μελετών οι οποίοι κατέχουν μελετητικό πτυχίο του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

2.   Αντικείμενο

Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής που αφορά την υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων σε έκταση του κτήματος της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ  7.636,00 στρ.  (καθαρισμός  εύφλεκτης βιομάζας κατά μήκος του οικιστικού ιστού , καθαρισμός  εύφλεκτης βιομάζας σε διάφορες επιλεγμένες θέσεις, κλπ ενέργειες) για την αποφυγή των πυρκαγιών στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Ιπποκράτειου Πολιτείας  

Οι άξονες που προτείνεται να ακολουθήσει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η μελέτη είναι οι παρακάτω:

 1. Καθαρισμός εύφλεκτης βιομάζας κατά μήκος του οδικού δικτύου και σε έκταση έως 20 μ δεξιά και αριστερά αυτού.
 2. Καθαρισμός όλων των ερεισμάτων του οδικού δικτύου
 3. Καθαρισμός εύφλεκτης βιομάζας των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων
 4. Καθαρισμός ζώνης περιμετρικά του κτήματος του Συνεταιρισμού έως 40 μ κατά μήκος του ορίου με τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
 5. Καθαρισμός της υπάρχουσας βλάστησης στα ιδιωτικά οικόπεδα των μελών του Συνεταιρισμού
 6. Κλαδεύσεις των υπαρχόντων δένδρων όλων των ως άνω περιπτώσεων έως το 1/3 του ύψους της κόμης των.

Επίσης η μελέτη θα πρέπει σε ειδικό παράρτημα να προτείνει τρόπους

 1. για την αειφορία στο διηνεκές την συντήρηση των ως άνω καθαρισμών και την επέκταση αυτών
 2. για την πυροπροστασία του φυτικού κεφαλαίου του Συνεταιρισμού σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δομές
 3. για την ενημέρωση και διάδοση της πληροφορίας για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την αναγκαιότητα των ως άνω ενεργειών.

3.   Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473.

4. Πεδίο ελέγχων, μετρήσεων και εκτιμήσεων

Τα όρια της έκτασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» στις Αφίδνες του δήμου Ωρωπού.

5.    Απαραίτητα προσόντα

 Κάτοχοι μελετητικού πτυχίου του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και ανήκουν στις  εξής κατηγορίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών). ΤΑΞΗΣ Β΄ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27.  Περιβαλλοντικές Μελέτες. (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998).

ΤΑΞΗΣ Α΄ΚΑΙ ΑΝΩ

6.    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. Αντίγραφο του ως άνω μελετητικού πτυχίου
 3. Οικονομική προσφορά.
 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, β) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης ( 3) της παρ 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
 5. Φωτοτυπία της ταυτότητας τους
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας.
 7. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που ν’ αποδεικνύουν την επαρκή εμπειρία τους στην εκπόνηση ανάλογων μελετών.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.

7.       Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εν λόγω υπηρεσιών είναι είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

8.              Τόπος και Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών και προσφοράς

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Εκπόνηση Μελέτης Επικαιροποίησης της δασοπονικής έκθεσης του Δασολόγου Σπύρου Κίλια του 1939 », επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στη διεύθυνση του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 28-9-2017 και από ώρα 11.00- 15.00 κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο επιλογής είναι η τιμή με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην πρόταση-προσφορά) μετά από αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κάθε υποψηφίου.

Η επιλογή εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

9.              Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Δ.Σ. του συνεταιρισμού θα καλέσει το μειοδότη να υπογράψει την ανάλογη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

10.         Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά για την καταβολή.

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών. Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι πλήρη με όλα τα συμβατικά τεύχη, χάρτες σε ψηφιακό αρχείο  και παραρτήματα που χρειάζονται από την κείμενη Ελληνική νομοθεσία για την υλοποίηση της.  Εκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη ορίζεται το ποσό των 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

11.          Ολοκλήρωση Μελέτης

Με την ολοκλήρωση και παράδοση της μελέτης, ο ανάδοχος θα την υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση στο Δ.Σ. του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

– Ασφαλιστική Ενημερότητα

– Φορολογική ενημερότητα

 

ΓΙΑ ΤΟΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ¨ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨ΣΥΝ.ΠΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΩΝ. Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                                       ΠΑΝ. Α. ΠΑΝΤΟΣ