Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Χώρους Επαγγελματικής Δραστηριότητας μεγάλης επιφανείας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα (οικόπεδα ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού προοριζόμενα για ορισμένο κοινωνικό σκοπό ρητά καθορισμένο από το ρυμοτομικό σχεδιάγραμμα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

A.)

1)            Ο.Τ.        32           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 5.582,12 μ2).

2)            Ο.Τ.        32Α        Χώρος αναψυχής.                                          (Ε= 6.270,33 μ2).

3)            Ο.Τ.        77           Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.          (Ε= 18.176,72 μ2).

4)            Ο.Τ.        129         Κυρίως κέντρο εμπορικό και διοικητικό.  (Ε= 32.730,85 μ2).

5)            Ο.Τ.        158         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 4.662,88 μ2).

6)            Ο.Τ.        185         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 3.954,53 μ2).

7)            Ο.Τ.        223         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 6.255,51 μ2).

8)           Ο.Τ.         333Α      Χώρος αθλητισμού.                                         (Ε=3.974,96 μ2).

9)           Ο.Τ.         341         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.         (Ε=23.981,02 μ2)

10)         Ο.Τ.        353         Χώρος ψυχαγωγίας.                                          (Ε=8.236,50 μ2).

11)         Ο.Τ.        354         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.           (Ε=27.613,59 ιι2).

 

Χάρτης της ΙΠ εδώ

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Β.) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 16 Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 23 Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα ενώπιον 12:00 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.