Και τώρα ;

Με ΑΔΑ: ΨΩΚΡΩ0Π-911 αναρτήθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το αριθμ.06/02-03-2022 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

Ο Αριθμός Απόφασης 25/2022

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του τροποποιημένου Β2 Σταδίου του ΓΠΣ Αφιδνών μετά τις Παρατηρήσεις της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Αφιδνών».

Ομόφωνα ψηφίστηκε η Β2 φάση του ΣΧΟΑΠ Αφιδνών…

Ομόφωνα με τόσες αντιδιαμετρικές θέσεις ;

Με αναφορά για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ … ;;; !!! αναφορικά με την πρόσβαση στον κεντρικό δακτύλιο της ΙΠ…

ή με άλλα λόγια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού δεν αναγράφει ρητά τα 9 ΚΡΙΣΙΜΑ σημεία της παραπάνω απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών

τυχαίο ;

Οι προϋποθέσεις θετικής ψήφου στο ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ…

τηρήθηκαν ;