Η διαδικτυακή συνεδρίαση της ΓΣ ΣΔΙΠ, 29 Μαρτίου 2022

 Σε συνέχεια της πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά  η Γενική Συνέλευση ΣΔΙΠ 2022, το video της συνεδρίασης στον παρακάτω σύνδεσμο :

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

1. Έγκριση εγγραφών νέων μελών και διαγραφών (άρθρα 5 §4, και 6 του καταστατικού).

2. Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός,-Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, για τα έτη 2020 και 2021.

3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί του Διοικητικού και Ταμειακού απολογισμού των ετών 2020 και 2021 και του προϋπολογισμού 2022.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων.

5. Έγκριση εκποίησης έως 3 ακινήτων (οικοπέδων κατοικίας) του ΣΔΙΠ σε τρέχουσα εμπορική αξία, για κάλυψη αμέσων ανελαστικών δαπανών, έχοντας υπόψη ότι ο Δήμος Ωρωπού διεκδικεί τους 24 ΧΕΔ.

6. Συμπληρώσεις Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου μέχρι λήξεως της θητείας.