ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Εκπόνηση Μελέτης Επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Εκπόνηση Μελέτης Επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας

To κείμενο της πρόσκλησης σε μορφή Microsoft Word. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε» προσκαλεί με την παρούσα κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία μελετών έργων οδοποιίας και υποδομών, όπως προσέλθει στη διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473 από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 28-9-2017, τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ και ώρες από 11.00 πμ. έως 15.00 μμ., για να καταθέσει κλειστή προσφορά που θα αφορά τη Μελέτη Επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

 

 1. Δικαιούχοι Συμμετοχής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην  Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ως εταιρείες μελετών τεχνικών έργων υποδομής και ειδικότερα εξειδικευμένες στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

 

–      Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

–      Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές).

–      Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).

–      Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

 

 1. Αντικείμενο
  Οι Υπηρεσίες αφορούν την επικαιροποίηση της από Δεκέμβριο 2014 Έκθεσης Έργων και Υποδομών συνταχθείσης από τον κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο που θα τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με:

–      Το ΦΕΚ 482 Δ 25, 1977

–      Το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής

 

 1. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
  Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473.

 

 1. Πεδίο ελέγχων, μετρήσεων και εκτιμήσεων: Τα όρια της έκτασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» στις Αφίδνες του δήμου Ωρωπού.

 

 1. Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο μελετών Α’ τάξης για:

–      Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

–      Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές).

–      Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).

–      Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

 

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
  i. Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  ii. Αντίγραφο του ως άνω μελετητικού πτυχίου
 2. Οικονομική προσφορά.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, β) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης ( 3) της παρ 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
 4. Φωτοτυπία της ταυτότητας τους
  vii. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας.
  viii. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που ν’ αποδεικνύουν την επαρκή εμπειρία τους στην εκπόνηση ανάλογων μελετών.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.

 

 1. Χρονοδιάγραμμα:

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εν λόγω υπηρεσιών είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Τόπος και Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών και προσφοράς
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Εκπόνηση Μελέτης Επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών», επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στη διεύθυνση του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 28-9-2017 και από ώρα 11.00- 15.00 κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο επιλογής είναι η τιμή με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην πρόταση-προσφορά) μετά από αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κάθε υποψηφίου. Η επιλογή εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

 

 1. Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Δ.Σ. του συνεταιρισμού θα καλέσει το μειοδότη να υπογράψει την ανάλογη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

 

 1. Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά για την καταβολή.

 

 1. Με την ολοκλήρωση και παράδοση της μελέτης, ο ανάδοχος θα την υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση στο Δ.Σ. του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

– Ασφαλιστική Ενημερότητα

– Φορολογική ενημερότητα

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:  επικοινωνία

 

Για το ΔΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΩΝ. Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                              ΠΑΝ. Α. ΠΑΝΤΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.