ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ”Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία” είναι ο φορέας ιδιωτικής πολεοδόμησης και διαχειριστής της έκτασης εντός σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αφιδνών, στη ΒΑ πλευρά της Πάρνηθας. Εντός της συνολικής έκτασης της περιοχής που ανέρχεται σε 7.636 στρέμματα έχουν πολεοδομηθεί 1.876 οικόπεδα κατοικίας. Τα οικόπεδα αυτά καλύπτουν περίπου το 55% της συνολικής έκτασης, ήτοι 4.200 στρέμματα, η έκταση κάθε οικοπέδου είναι 2.000 τμ ή και ορισμένα μεγαλύτερη. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών είναι υποχρεωμένοι να τα καθαρίζουν από την νεκρή βλάστηση προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο ΣΔΙΠ εκπόνησε μελέτη καθαρισμού του κτήματος της Αγίας Τριάδας και καλεί:

Εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που διαθέτουν τεχνογνωσία, εμπειρία και ανάλογο εξοπλισμό για τον καθαρισμό δασών να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές έως την 15/04/2019 ημέρα Δευτέρα  με αντικείμενο ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ”ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”.
Ως προς τη μεθοδολογία καθαρισμού δεσμευτική είναι η σχετική μελέτη που έχει εκπονήσει ο ΣΔΙΠ απόσπασμα της οποίας αναφέρεται στο συνημμένο της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΣΔΙΠ θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα κοινοποιήσει την προσφορά του μειοδότη σε όλα τα μέλη του. Τα μέλη που επιθυμούν τον καθαρισμό του οικοπέδου τους θα συμβληθούν απευθείας με τον μειοδότη χωρίς καμία άλλη μεσολάβηση του ΣΔΙΠ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και θα συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα γραφεία του ΣΔΙΠ (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 44, Αθήνα 114 73 σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

α.  ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ”ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44, ΑΘΗΝΑ 114 73
β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΦΙΔΩΝ

γ.  Στοιχεία αποστολέα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η προσφορά πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:
α. Έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β. Ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ. Έλαβαν γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται η Εργασία Αποψίλωσης και Καθαρισμού του κτήματος της Αγίας Τριάδας σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα της Μελέτης Καθαρισμού Δάσους  και ότι τους αποδέχονται αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 εως 15:00.