Αποτελέσματα ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 14/12/2020

Αποτελέσματα ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 14/12/2020

Από το πρακτικό αρ. πρ. 13/11-01-2021 της  εφορευτικής επιτροπής  επί της μυστικής ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 14/12/2020 τα αποτελέσματα:

Η εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε εκατό πενήντα έξι (156) απαντητικούς φακέλους, δεκατρείς (13) εκ του συνολικού αριθμού απαντητικών φακέλων, ακυρώθηκαν με την αιτιολογία ότι δεν διεπιστώθη ότι είναι μέλη του Συνεταιρισμού.  Από τον υπόλοιπο αριθμό (143) των υπεύθυνων δηλώσεων προέκυψε ότι, α) εκατό τριάντα οκτώ (138) υπεύθυνες δηλώσεις είναι έγκυρες, β) πέντε (5) υπεύθυνες δηλώσεις είναι άκυρες, οπότε και αυτοδίκαια άκυρος καθίσταται και ο κλειστός φάκελος ψηφοφορίας.

Από το σύνολο των ψηφοδελτίων προέκυψε ότι, Α) εκατό είκοσι επτά (127) ψηφοδέλτια είναι έγκυρα, Β) έντεκα (11) ψηφοδέλτια είναι άκυρα, Γ) μηδέν (0) ψηφοδέλτια είναι λευκά.

ΘΕΜΑ 2:  Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός-Ανακοινώσεις και  Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, για τα έτη 2014-2019

2014-2019ΝΑΙ                                   71ΟΧΙ          54

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Προϋπολογισμού 2021, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων.

ΝΑΙ                                        84ΟΧΙ             39

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση έκτακτης εισφοράς 500€ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες για την έναρξη έργων (Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμπλήρωση Υψομετρικών οδών), καθώς και πραγματοποίηση τμήματος έργων οδοποιίας..

ΝΑΙ                                        45ΟΧΙ             80

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 6: ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών. Έγκριση δαπανών που προκύπτουν, για την αντιμετώπιση του προβλήματος

ΝΑΙ                                        80ΟΧΙ            40

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 7: Οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία). Έκτακτη εισφορά 500€ ανά οικόπεδο ή προσπάθεια εκποίησης ενός μεγάλου κοινωφελούς οικοπέδου ΧΕΔ, ή εκχώρησή του στο Δημόσιο.

Έκτακτη εισφορά 500€ΝΑΙ               5ΟΧΙ       78
Εκποίηση ενός ΧΕΔΝΑΙ             85ΟΧΙ       23
Εκχώρηση στο Δημόσιο ΝΑΙ             76ΟΧΙ       27
  1. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
  2. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
  3. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ