Αποτίμηση της αξίας συνεταιριστικής μερίδας

Αποτίμηση της αξίας συνεταιριστικής μερίδας

Με απόφαση του ΔΣ, της  9ης  συνεδρίασης του έτους 2017, υιοθετήθηκε  στο σύνολό της η με αρ.πρ. 297/21-9-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Πολυχρόνη Θωμόπουλου, σχετικά με την αποτίμηση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ζητήθηκε η γνώμη μου για τον τρόπο διαγραφής με αίτηση μέλους του Συνεταιρισμού και τον τρόπο υπολογισμού της Συνεταιρικής μερίδας. Η Άποψή μου μετά από την μελέτη του καταστατικού (σημερινού και προϊσχύσαντος) και της περί οικοδομικών Συνεταιρισμών νομοθεσίας είναι η εξής:

 1. Η αποχώρηση από τον Συνεταιρισμό αποτελεί δικαίωμα του Συνεταίρου και καθίσταται υποχρεωτική εφόσον υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης (άρθρο 7 παρ. 1 νέου καταστατικού).
 2. Η οικειοθελής διαγραφή πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Ο εξερχόμενος Συνεταίρος οφείλει να καταβάλλει τις τυχόν έκτακτες εισφορές που έχουν επιβληθεί με απόφαση της Γ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων ζημιών κλπ.
  2. Αποτελεί τούτο κύρια και απαραίτητη προϋπόθεση εθελουσίας εξόδου.
 3. Η Συνεταιρική μερίδα που έχει εισφέρει ο εξερχόμενος αποδίδεται μετά την διαγραφή του και τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού, του χρόνου διαγραφής υπολογιζομένης επί της πραγματικής αξίας κατά την τελευταία οικονομική χρήση και όχι της ονομαστικής (άρθρο 26 παρ. 3).
 4. Η Συνεταιρική μερίδα δεν αποτελεί μερίδιο ή τμήμα της περιουσίας του Συνεταιρισμού αλλά ποσοστό συμμετοχής του ως μέλους του Συνεταιρισμού στο κεφάλαιο κέρδη ή ζημίες και αποτελεί κυρίως ποσό αναφοράς και μέτρο περιορισμού της ευθύνης του Συνεταίρου στα χρέη του Συνεταιρισμού (μέχρι το διπλάσιο της Συνεταιριστικής μερίδος (άρθρο 27 παρ. 1) ) και γεννά αξίωση σε αντίστοιχο προς την μερίδα του ποσοστό στα κέρδη.
 5. Κατά το άρθρο 44 παρ. 6 του προϊσχύσαντος καταστατικού, οι νέοι Συνεταίροι που έγιναν παραδεκτοί μετά την διανομή των οικοπέδων, δηλαδή μετά την κλήρωση, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις από της εγγραφής τους και πέρα ενεργούμενες διανομές και, εννοείται, με την καταβολή της αναλογούσης αξίας.
 6. Νέα έκταση και πολεοδόμηση της δεν προβλέπεται να αποκτήσει ο ΣΔΙΠ.  Η υπάρχουσα ακίνητη περιουσία άλλο σκοπό έχει και όχι την διανομή της στους Συνεταίρους. Απλώς και οι νεότεροι όπως και οι αρχικοί Συνεταίροι, ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού μέχρι το διπλάσιο της μερίδος τους, δηλαδή μέχρι έξι  (6) ευρώ. Ο Συνεταιρισμός επί του παρόντος έχει χρέη προς τρίτους (εφορία, εργαζόμενοι, προμηθευτές) άνω των 700.000 ευρώ. Και τα περισσότερα από αυτά δημιουργήθηκαν προ της τροποποίησης του καταστατικού (από το 2011 και μετά).
 7. Η εκκαθάριση της Συνεταιρικής μερίδας γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 26 παρ. 6 του καταστατικού. Όμως, ο Συνεταιρισμός δεν έχει κέρδη προς διανομή για να υπάρξει αύξηση του ποσού αποτίμησης της Συνεταιρικής μερίδας. Έχει χρέη και με λόγο προς τα χρέη θ’ αποτιμηθεί η Συνεταιρική μερίδα. Δηλαδή, η αξία της Συνεταιρικής μερίδας θα είναι το πηλίκον της διαιρέσεως των χρεών (700.000 ευρώ περίπου) προς τον αριθμό των Συνεταίρων (1.500 περίπου). Ασφαλώς προκύπτει μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο όμως, κατά πρόβλεψη του καταστατικού και του χαρακτήρα του ΣΔΙΠ ως Περιορισμένης Ευθύνης, αποφεύγει ο εταίρος αποδίδοντας στον Συνεταιρισμό ή τους δανειστές του το διπλάσιο της Συνεταιριστικής του μερίδας και μόνο.  Επομένως, και εφόσον ο αιτών την έξοδό του, καταβάλλει το ποσό της ευθύνης του και τις τυχόν οφειλές του, έχει αξίωση να εισαχθεί στο τέλος του έτους η αίτησή του στην Γ.Σ. για διαγραφή.  Αν όμως έχει οφειλές προς τον Συνεταιρισμό που δεν εξοφλούνται, δεν μπορεί να υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση αλλά δημιουργείται η  υποχρέωση στο Δ.Σ. να ζητήσει την διαγραφή του δι’ αποκλεισμού κατ’ άρθρο 7 παρ. 2 του καταστατικού ως κύρωση και ν’ αναζητήσει δικαστικά την καταβολή των οφειλών.
 8. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που και σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις μου τονίζω ιδιαίτερα. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαγραφή του Συνεταίρου από τον Συνεταιρισμό ως μόνο αποτέλεσμα έχει την μη συμμετοχή του διαγραφομένου από την λειτουργία του, δηλαδή την μη συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, στην Διοίκηση κλπ. Η συμμετοχή του οικοπεδούχου στις δαπάνες, αναγκαίες ή επωφελείς για τον οικισμό που κατά τεκμήριο αυξάνουν την αξία του οικοπέδου, είναι ανεξάρτητη της συμμετοχής στον Συνεταιρισμό.

Ο γνωμοδοτών Δικηγόρος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ