Αποτελέσματα ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης Ιουλίου 2018

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης Ιουλίου 2018

Για τα θέματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας στις 4 Ιουλίου 2018  τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ 2Ο :  Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός- Ανακοινώσεις Ενημερώσεις). Aπαλλαγή ή μη της Διοίκησης από πάσης ευθύνης, για το έτος 2017.

ΝΑΙ  9 ΟΧΙ  15

Αποτέλεσμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του για την χρήση 2017.


ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση προϋπολογισμού 2019, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως.

ΝΑΙ  38 ΟΧΙ  9

Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός.


ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση της έκθεσης για την αποτίμηση της αξίας των υπολειπόμενων έργων υποδομής της ΙΠ.

ΝΑΙ  38 ΟΧΙ  9

Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η έκθεση.


ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση επέκτασης του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών από το 1997 μέχρι και το 2017.

ΝΑΙ  43 ΟΧΙ  2

2 Xωρίς επιλογή.

Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η επέκταση του ελέγχου.


ΘΕΜΑ 9Ο : Επιβολή έκτακτης εισφοράς για την συγκέντρωση του αναγκαίου ποσού για την εκπόνηση υψομετρικών μελετών της ΙΠ και έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, καθώς και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαραίτητης για τη δημιουργία οποιουδήποτε έργου υποδομής στον οικισμό. Άλλες μελέτες, όπως μελέτη των δύο γεφυρών, τροποποίηση – επικαιροποίηση της μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ώστε να συμφωνεί με τα σύγχρονα δεδομένα, καθώς και μελέτη των απαραίτητων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

ΝΑΙ  24 ΟΧΙ  23

Αποτέλεσμα:

Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται λόγω του οριακού αποτελέσματος.


ΘΕΜΑ 10Ο : Έγκριση εκποίησης 3 ακινήτων (οικοπέδων κατοικίας) του ΣΔΙΠ για κάλυψη άμεσων ανελαστικών δαπανώμ με τιμή οικοπέδου που θα καθοριστεί από ορκωτό εκτιμητή.

ΝΑΙ  44 ΟΧΙ  3

Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η εκποίηση.


Προσήλθαν 59, Εψήφισαν 48, Άκυρα ψηφοδέλτια 0, Λευκά 1